KRS 0000056797

EFRR

Informacja o realizowanym projekcie unijnym

Kwi 07 2017

Informacja o realizowanym projekcie unijnym : „ Utworzenie centrum usług społecznych pn. Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego”

Informujemy iż w dniu 10.11.2016r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „ Utworzenie centrum usług społecznych pn. „ Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś priorytetu X , Działanie 10.2. , Poddziałanie 10.2.1. ).

Cel projektu:

Celem projektu jest ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób chorych. W ramach przedmiotowego projektu możliwa będzie aktywizacja osób wymagających wsparcia poprzez dostosowanie budynku do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności, wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do jego

prawidłowego funkcjonowania.

Centrum zapewni dostęp do usług opiekuńczych w lokalnej społeczności. Będzie miejscem pobytu dziennego i całodobowego, krótkookresowego oraz miejscem wsparcia socjalnego w formie mieszkania wspomaganego, służącym przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych (opieka wyręczająca).

Szczegółowy zakres oferty CUS obejmie kilkanaście usług mających na celu aktywizację społeczną i/lub zawodową społeczności lokalnej na obszarze oddziaływania projektu:

1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez zapewnienie kilkugodzinnej opieki dziennej i krótkoterminowej wyręczającej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi, umożliwiając w ten sposób pozostanie na rynku pracy ich opiekunom.

2.Szkolenia dla rodzin z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, aby przygotować ich na powrót najbliższych do domu po zakończonym ściśle określonym pobycie w centrum wsparcia(w części dziennej lub całodobowej).

3.Aktywizacja zawodowa poprzez szkolenie osób bezrobotnych na opiekunów osób niesamodzielnych, starszych i chorych.

4.Porady psychologiczne dla osób będących pod opieką Centrum, dla ich rodzin i opiekunów oraz dla osób, które nabyły niepełnosprawność, dla osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.

5.Rehabilitacja społeczna, usprawniająca dla osób będących pod opieką centrum, aby poprawić ich komfort codziennego życia i ułatwić wykonywanie codziennych czynności.

6.Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób starszych pragnących jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną.

7.Aktywna integracja o charakterze społecznym dla osób po przebytych chorobach, przywracająca zdolność do pracy.

8.Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych.

9.Doradztwo dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w zakresie uzyskania wszechstronnego wsparcia w innych placówkach.

10.Zorganizowanie mieszkania wspomaganego w postaci mieszkania wspieranego, stanowiące formę rehabilitacji społecznej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierającej proces ich integracji społecznej i zawodowej dla os. które znalazły się w kryzysowej sytuacji i stanowiących alternatywę dla domów opieki dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową, wymagają pomocy w codziennym całodobowym funkcjonowaniu.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie powstanie stacjonarnego ośrodka wsparcia, z którego pomocy , w różnej formie, w pierwszym roku działalności będzie mogło skorzystać 406 osób.

Łączna wartość projektu zgodnie z podpisaną umową wyniesie 8.823.735,52 zł brutto.

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 5.460.421,85 zł brutto.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Lip 01 2016

Konkurs na środki EFRR

Wrz 10 2015

Ogłoszony został konkurs na środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Jesteśmy zobowiązani do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosku konkursowego w czasie trwania naboru tzn. od 1 września do 30 listopada br.

Udział własny w budowie Hospicyjnego Centrum Opieki ze środków unijnych

Sie 18 2015

Prowadzona przez nas w pierwszych miesiącach roku styczeń-kwiecień kampania reklamowa, zachęcająca podatników do odpisywania 1% na rzecz hospicjum sosnowieckiego, była prowadzona z udziałem Pana Jacka Cygana. To znany i lubiany Sosnowiczanin, który kolejny już rok z rzędu wyraził zgodę na promowania hospicyjnej akcji własnym wizerunkiem.  
Z wielkim niepokojem oczekiwaliśmy wpływu z odpisów 1% podatku.  Urząd Skarbowy zwyczajowo przekazuje nam kwotę łączną dopiero w ostatnich dniach lipca. Tegoroczny wpływ na konto ma szczególne znaczenie, ponieważ musi uzupełnić brak w udziale własnym wymaganym w inwestycji finansowanej ze środków unijnych.

Kwota łączna, która wpłynęła na nasze konto z odpisów 1% podatku przy rozliczeniu roku 2014 stanowi kwotę zł 453.535,73
Wszystkim darczyńcom przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz wszystkich beneficjentów, którzy będą korzystać z planowanej inwestycji.

Aktualny stan zgromadzonych środków finansowych na inwestycję

Mar 18 2015

Od roku 2010 skrupulatnie zbieramy środki z 1% na planowaną inwestycję. Wpływy z tego tytułu wyniosły odpowiednio:

Rok rozliczeniowy umożliwiający odpis 1%

Kwota odpisu 1% , która wpłynęła na konto w lipcu następnego roku

2009

249.356,00 zł

2010

304.226,00 zł

2011

393.414,00 zł

2012

471.728,00 zł

2013

444.507,00 zł

RAZEM

1.863.231,00 zł


Organizujemy również szereg imprez charytatywnych, podczas których zbieramy środki na budowę. Do większych imprez charytatywnych można zaliczyć koncerty charytatywne organizowane przez hospicjum dwa razy w roku ( w maju i październiku), koncerty organizowane przez szkoły m.in. Gimnazjum nr 1 , Szkoła Podstawowa nr 23, Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, Zespół Szkól Elektronicznych i Informatycznych. Bardzo często organizowaną są przez szkoły i przedszkola, z którymi współpracujemy różne festyny, kiermasze, przedstawienia artystyczne i konkursy. Na szczególna uwagę zasługuje tu wielka impreza charytatywna o charakterze sportowo-rekreacyjno-artystyczna: bieg połączony z festynem rodzinnym organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Dzięki Państwa dobroci i hojności udało nam się łącznie ( wraz z 1% ) zebrać kwotę 2,3 mln zł. Jednak jest to jeszcze ciągle kwota niewystarczająca, aby zabezpieczyć udział własny , wymagany przy aplikowaniu o środki unijne

Przygotowania inwestycyjne

Mar 05 2015

Zapoznajemy się z wszelkimi publikowanymi dokumentami odnoszącymi się do wykorzystania środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Od początku 2015 roku publikowane są przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju różne dokumenty w formie wytycznych, opisu, uszczegółowień, kwalifikowalności wydatków…itp.
Składamy w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury komplet dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę.

Przygotowania ciąg dalszy

Gru 17 2014

Dostrzegając potrzeby społeczne, stowarzyszenie podjęło starania rozszerzenia dotychczasowej opieki o opiekę stacjonarną i całodobową. Przygotowujemy wstępne projekty funkcjonowania Zagłebiowskiego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego.

Procedury prowadzące do wyłonienia projektanta

Wrz 10 2014

Zachowując wymagania równego traktowania i uczciwej konkurencji rozpisujemy zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców projektu architektonicznego. Zapytanie kierujemy do 15 podmiotów i otrzymujemy 5 ofert.
Powołana Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przeprowadzonej analizy i sporządzonego protokołu wybrała firmę Kaizerbrecht, która ma wykonać kompletną dokumentację budowlano-architektoniczną na adaptacje i rozbudowę budynku szkoły na Zagłębiowskie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologiczne.

Przygotowania architektoniczne

Kwi 07 2014

Najważniejszym zadaniem po deklaracji władz miasta, że budynek szkolny na ul. Hubala Dobrzańskiego będzie nam przekazany w formie użyczenia, stało się sporządzenie inwentaryzacji budynku i audytu energetycznego.
Następnym etapem przygotowań, jako antycypacji późniejszych decyzji miasta jest przygotowanie bardzo wstępnej koncepcji budowlanej. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z nowo powstałymi hospicjami stacjonarnymi na południu Polski. Odwiedziliśmy hospicja w Tychach, Jaworznie, Żorach, Krakowie. Bazując na doświadczeniu wybudowanych lub budujących się hospicjów. Ucząc się na ich błędach i niedociągnięciach projektowych sporządziliśmy wstępną koncepcję wkomponowując pewne funkcje do starej bryły szkoły i dobudowując pewną powierzchnię na funkcję, którą trudno byłoby wmontować w istniejący budynek.

Inwestycja budowy Hospicyjnego Centrum Opieki otrzymuje rekomendację władz miasta

Paź 15 2013

Udało nam się zachęcić wszystkich radnych do glosowania nad umieszczeniem zadania budowy hospicjum stacjonarnego na liście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Udzielenie takiej rekomendacji stanowi pierwszą, wstępną weryfikację inwestycji, która w następstwie umożliwi nam ubieganie się w ramach procedur konkursowych o finansowanie ze środków unijnych.

Poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości

Sty 17 2013

Wiedząc, że nie możemy budować nowego hospicjum stacjonarnego od fundamentów, rozpoczynamy rozeznanie w nieruchomościach miejskich niewykorzystanych.
W związku z przeprowadzaną centralną restrukturyzacją oświaty w mieście, placówki szkolne będą łączone i przenoszone do dwóch Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
Miasto zaproponowało nam trzy możliwe nieruchomości, w których mieściły się szkoły lub z których będą przenoszone. Zainteresowaliśmy się budynkiem Szkoły Usługowej na ul. Hubala Dobrzańskiego.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

Kwi 04 2012

Odbyte spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim upewniły nas, że w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 będzie można pozyskać środki na projekty ściśle przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego oraz w Strategii rozwoju województwa ale na infrastrukturę rewitalizowaną, a nie nową budową od fundamentów.
W takiej sytuacji będziemy zmuszeni zrezygnować z użyczonej nam już przez miasto działki w sąsiedztwie Szpitala na Zagórzu, a rozejrzeć się za nieruchomością do rewitalizacji.
Równolegle z przygotowaniami do budowy hospicjum stacjonarnego, trzech naszych lekarzy podjęło się podniesienia kwalifikacji poprzez zdobycie specjalizacji z zakresu medycyny paliatywnej. To warunek konieczny do otrzymania w przyszłości kontraktu z NFZ na opiekę medyczną nad nieuleczalnie chorymi w hospicjum stacjonarnym.

Budowa hospicjum stacjonarnego

Maj 07 2011

Informacja o budowie Hospicjum Stacjonarnego.

Z perspektywy 17 lat działalności dostrzegamy, iż coraz pilniejszym staje się problem zapewnienia opieki chorym, którzy są samotni lub których rodzina , z różnych przyczyn, nie może zaopiekować się swoim bliskim.  Dla takich chorych opieka domowa jest już nie wystarczająca. W miarę postępowania choroby chorzy wymagają  całodobowej opieki, a ją może zapewnić, jeżeli nie rodzina, to hospicjum stacjonarne.

Od kilku lat podejmujemy wysiłki aby w Sosnowcu powstało hospicjum stacjonarne.

Ponieważ jest to inwestycja wielomilionowa, sami jako organizacja pozarządowa nie będziemy w stanie jej zrealizować. Jedynie przy współpracy Władz Miasta i przychylności całego społeczeństwa , ten jakże ważny społecznie cel będzie mógł być zrealizowany.

Od zeszłego roku intensywnie pracujemy nad tym , aby przy współudziale Gminy Sosnowiec pozyskać środki unijne na stworzenie hospicjum stacjonarnego. Nowy okres aplikowania o środki unijne 2014 -2020 otworzył nam nowe możliwości pozyskania środków finansowych na planowane przedsięwzięcie. Urząd Miasta , za jednogłośną  aprobatą Radnych , wpisał naszą inwestycję na podstawową listę tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Projekty znajdujące się na tej liście będą ubiegać się o środki unijne z funduszu EFRR ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz z EFS ( Europejski Fundusz Społeczny).  Wstępna lokalizacja hospicjum stacjonarnego to Klimontów , ul. Hubala Dobrzańskiego. Środki unijne wymuszają na nas, iż nie może to być budowa od podstaw ale adaptacja istniejącego już budynku. Rok 2014 jest rokiem przygotowania wszystkich wymaganych projektów. Niewątpliwie pozyskanie środków unijnych przyśpieszy cały etap inwestycyjny ale nadal wymagany będzie własny  wkład finansowy. Do tej pory udało nam się zebrać z 1% kwotę 1,5 mln. zł.

Dlatego też bardzo ważną kwestią jest pozyskanie jak największych odpisów 1% również w tym roku. Odpisy te, jednostkowo może niewielkie , w łącznej kwocie mają bardzo duże znaczenie i bardzo dużą siłę sprawczą. Nie tylko osoba pracująca  ale również emeryt czy rencista może zdecydować na jaki cel społecznie potrzebny ma być przekazany 1% jego podatku , który już zapłacił. Wystarczy rozliczenie otrzymane z ZUS przepisać na druk PIT i wskazać KRS organizacji na rzecz której chce się przekazać odpis . W przypadku Hospicjum Sosnowieckiego jest to KRS nr 0000056797. W siedzibie Hospicjum pomagamy w wypełnianiu PIT-ów w zamian za odpis 1%.

W celu zbierania środków na budowę prowadzimy również zbiórki publiczne poprzez:

-  sprzedaż cegiełki dobroczynnej o nominałach 5, 10, 20, 50 i 100 zł,

- organizowanie koncertów charytatywnych – w maju w Teatrze Zagłębia, w październiku w Miejskim Klubie Kiepury,

- zachęcamy do włączenia się w naszą akcję „nadzieja zamiast kwiatów” – zamiast kwiatów na ślubach, uroczystościach czy pogrzebach można poprosić gości o wrzucenie datku do puszki i przeznaczyć te środki na rzecz hospicjum,

- utworzyliśmy odrębne konto bankowe na rzecz budowy hospicjum  65 1060 0076 0000 3200 0139 8954,

Każdy z Państwa może mieć swój udział w powstaniu hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu.

Zachęcamy do włączenia się.

Hospicyjne Lobbowanie

Lip 18 2012

Cały miesiąc czerwiec organizowaliśmy spotkania z radnymi miasta, by zapoznać ich z hospicyjnymi celami statutowymi, z naszą dotychczasową działalnością polegająca na organizowaniu domowej opieki nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Sosnowca. Nadrzędnym jednak celem spotkań było zainteresowanie radnych naszymi planami perspektywicznymi zmierzającymi do rozszerzenia opieki domowej o opiekę stacjonarną, całodobową.