KRS 0000056797

EFRR

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku szkoły w celu utworzenia centrum usług społecznych pn.: Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego”

 

Pytanie nr 1.   przesłane w dniu 12.09.2016

Firma zwraca się z prośbą o dodanie zapisu w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt.18.2:

„Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie:

  1. w pieniądzu,
  2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
  3. w gwarancjach ubezpieczeniowych

 

Odpowiedź: (zamieszczona12.09.2016)

W ogłoszonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 18.2. jako forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymieniona gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ubezpieczeniowa jest natomiast przewidziana w par. 10 w dołączonym do SIWZ wzorze umowy ( załącznik nr 9). Ponieważ załącznik nr 09 jest integralną częścią SIWZ potwierdzamy, iż możliwe jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy również w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

 

 

Pytanie nr 2. Przesłane w dniu 14.09.2016

Firma zgłosiła uwagę: „zgłaszam brak w części elektrycznej projektu silnoprądowego rysunków nr 14, 15, 16, 17 oraz części opisowej, jest tylko strona tytułowa”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 16.09.2016)

Architekt informuje iż kompletny projekt nie zawiera rysunków nr. 14, 15, 16 . Numery te zostały pominięte.

Rysunek nr 17 oraz opis został dodany do Załącznika nr 10 do SIWZ i został uaktualniony na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej przetargu.

rysunek do pyt. 2

 

Pytanie nr 3. Przesłane w dniu 16.09.2016r.

„Proszę o dostarczenie schematu ideowego rozdzielni głównej RGnn, ponieważ w dokumentacji znajduje się tylko schemat elewacji rozdzielnicy.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Patrz odpowiedź do pytania nr 2.   - uzupełniono Załącznik nr 10 do SIWZ.

 

Pytanie nr 4. Przesłane w dniu 16.09.2016

„W opisie technicznym został umieszczony zapis:

Zieleń wysoka występuje w rejonie planowanej inwestycji, dla zlokalizowania projektowanej rozbudowy konieczne będzie uzyskanie decyzji o wycince ok. 30 szt. drzew, wg odrębnej procedury, założonym nasadzeniem zastępczym na działce. Prosimy o przedłożenie w/w decyzji”.

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Wycinka drzew nie jest przedmiotem postępowania ofertowego. Posiadamy stosowne zgody na wycinkę drzew i ją realizujemy.

 

Pytanie nr 5. przesłane w dniu 16.09.2016

„Czy dołączone w dokumentacji zestawienie wyposażenia kuchni należy wycenić? Jeżeli tak to gdzie w tabeli ofertowej należy wpisać cenę.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Wyposażenie kuchni nie wchodzi w zakres przedmiotowego zapytania. Będzie ono nabywane odrębnie. Prosimy nie uwzględniać go w wycenie.

 

Pytanie nr 6. przesłane w dniu 19.09.2016

„Czy wyposażenie łazienek np. uchwyty dla n.p.s., pojemniki na papier, mydło, lustra itp., są objęte

postępowaniem ofertowym? Jeżeli są proszę o podanie zestawienia wyposażenia.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

W/w wyposażenie łazienek nie jest przedmiotem aktualnego postępowania ofertowego. Będzie ono przedmiotem odrębnych postępowań.

 

Pytanie nr 7. przesłane w dniu 19.09.2016

„Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie meblowe np. stoły, szafki, szafy zabudowane, szafki jest objęte postępowaniem ofertowym? Jeżeli jest to proszę o podanie zestawienia z określeniem materiału, z jakiego należy go wykonać”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Wyposażenie meblowe nie jest przedmiotem aktualnego postępowania ofertowego. Będzie ono przedmiotem odrębnych postępowań.

 

Pytanie nr 8. przesłane w dniu 19.09.2016

„Uprzejmie proszę o podanie następujących informacji potrzebnych do wyceny wyposażenia kuchni:

Poz. 5 chłodziarka podręczna — proszę o podanie materiału wykonania zewnętrznego (stal nierdzewna czy malowana proszkowo)

Poz. 7 mięsiarska — chodzi o mięsiarkę czy wilk do mięsa. Proszę o podanie oczekiwanej wydajności

Poz.10 piec konwekcyjno-parowy +podstawa pod piec, —jaka wielkość pieca (ilość półek) oraz wersja (elektroniczna czy manualna)

Poz.11 zestaw stołów "wyspa", — co wchodzi w skład zestawu, ponieważ podano tylko jedną pozycję

Poz. 11.a okap kuchenny z filtrami i oświetleniem — okap przyścienny czy centralny, z wentylatorem czy bez

Poz. 16 krajalnica — wielkość noża- przeznaczenie (wędliny, czy wędliny i ser)

Poz.17 półki uzupełniające nad stołami — półki pojedyncze, podwójne, potrójne? Półki przestawne czy stałe

Poz.14 chłodziarka podręczna — proszę o podanie materiału wykonania zewnętrznego (stal nierdzewna czy malowana proszkowo)

Pom. mycia jaj - Poz.20 chłodziarka podręczna — proszę o podanie materiału wykonania zewnętrznego (stal nierdzewna czy malowana proszkowo)”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Wyposażenie kuchenne nie jest przedmiotem aktualnego postępowania ofertowego. Będzie ono przedmiotem odrębnych postępowań.

 

Pytanie nr 9. przesłane w dniu 16.09.2016r.

„W otrzymanej dokumentacji rysunkowej brak rysunków. Architektura rys. od nr 26 do 29, od 44 do 49 i 50. Konstrukcja rys. od nr 43 do 44 i od nr 118 do 119. Proszę o przesłanie brakujących rysunków oraz ich spisu.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Rys. od nr 26 do 29, od 44 do 49 branży architektura nie występują, zaś rys. nr 50 branży architektura i rys. od nr 43 do 44 i od nr 118 do 119 branży konstrukcyjnej został dodany do Załącznika nr 10 do SIWZ i został uaktualniony na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej przetargu.

rysunek do pyt. 9, 1 z 5

rysunek do pyt. 9, 2 z 5

rysunek do pyt. 9, 3 z 5

rysunek do pyt. 9, 4 z 5

rysunek do pyt. 9, 5 z 5

 

Pytanie nr 10. przesłane w dniu 16.09.2016

„Proszę o podanie wymiarów i rodzaju materiału z jakiego jest wykonane szambo do rozbiórki?”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Zbiornik bezodpływowy pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku i stanowi konstrukcję żelbetową. Prawdopodobne wymiary 4 x 4 x 2,5 m.

 

Pytanie nr 11. przesłane w dniu 16.09.2016

„Proszę o wyjaśnienia jakie istniejące urządzenia sportowe są do usunięcia?”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Usuniecie nieczynnych urządzeń sportowych nie jest przedmiotem aktualnego postępowania ofertowego. Usunięcie nieczynnych urządzeń sportowych pozostaje po stronie Zamawiającego. Usunąć należy powierzchnię asfaltową boisk zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. 01.A.15.R2.

 

Pytanie nr 12. przesłane w dniu 16.09.2016

„Proszę o określenie typu i koloru kostki brukowej”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Typ kostki betonowej został określony w opisie do projektu budowlanego na stronie 15 oraz w opisie do projektu wykonawczego na stronie 11: kostka betonowa behaton 8 cm (na chodnikach 6 cm), kolor szary.

 

Pytanie nr 13. przesłane w dniu 16.09.2016

„Proszę o dokładne określenie, które drzwi i okna należy wykonać jako aluminiowe, stalowe, płycinowe?”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Zestawienia stolarki i ślusarki przedstawione są na rys. PW.24.A.15 i PW 25.A.15. Generalnie ślusarka wejściowa, witryny na parterze przy wejściu mają być wykonane z aluminium, pozostałe pcv. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe lub płytowe (dowolność dla wykonawcy). Drzwi stalowe występują jako ppoż. i posiadają oznaczenie EI30 lub EI60. Należy zapewnić atesty higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia.

 

Pytanie nr 14. przesłane w dniu 16.09.2016

„Brak rysunków i informacji o daszkach aluminiowych? Proszę o uzupełnienie dokumentacji”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Daszki nad wejściami występują o wymiarach:

1. 1 szt. o wymiarach w rzucie poziomym 240 x 110 cm i powierzchni 2,64 m2;

2. 3 szt. o wymiarach w rzucie poziomym 200 x 110 cm i powierzchni łącznie 6,60 m2;

3. 2 szt. o wymiarach w rzucie poziomym 400 x 110 cm i powierzchni łącznie 8,80 m2;

Daszki mogą być wykonane jako daszki aluminiowy z wypełnieniem szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem litym UV lub z tafli szkła bezpiecznego na wspornikach ze stali nierdzewnej - dowolność dla wykonawcy.

 

Pytanie nr 15. przesłane w dniu 16.09.2016

„W przedmiarze brak pozycji dotyczącej fototapety. Proszę o określenie jaką ilość należy wycenić?”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Fototapeta występuje łącznie o powierzchni ok. 106 m2

 

Pytanie nr 16. przesłane w dniu 16.09.2016

„Czy na istniejącym budynku jest stolarka drzwiowa i okienna, którą należy usunąć? Jeżeli tak to proszę o podanie wymiarów i ilości.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

W istniejących segmentach pozostaje do adaptacji tylko stolarka okienna pcv w części budynku trzykondygnacyjnego w elewacji południowej. Pozostała występująca stolarka drzwiowa i okienna do likwidacji. Obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów. Wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

Pytanie nr 17. przesłane w dniu 16.09.2016

„W przedmiarze brak dotyczących ilości gzymsów do skucia na elewacji. Proszę o podanie ich ilości.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Łączna długość gzymsów do skucia na elewacji wynosi ok. 105 mb.

 

Pytanie nr 18. przesłane w dniu 16.09.2016

„Brak zestawienia odbojnic C/S montowanych na ścianach. Proszę o zestawienie ilościowe i materiałowe odbojnic.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Odbojnice C/S wydano jako przykładowe, mogą być zastosowane inne, spełniające zadanie ochrony powierzchni ścian przez uderzeniami. Proponuje się odbojnice z pcv wysokości 150 mm, na profilu wypukłym pcv, łączna długość ok. 495 mb.

 

Pytanie nr 19. przesłane w dniu 16.09.2016

„W przedmiarze brak pozycji dotyczących okładzin elewacyjnych Rockpanel. Proszę o informację czy należy je wycenić? Jeżeli tak to proszę o określenie ilości i zestawienie poszczególnych elementów.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Zaniechano pomysłu wykonania elewacji w panelu z prasowanej wełny mineralnej, należy wycenić rozwiązanie zamienne, wskazane w opisie do projektu wykonawczego architektury metodą lekką mokrą z zastosowaniem tynku hydrofilowego (polistyren spieniony odmiany ściana grubości 14 cm).

 

Pytanie nr 20. przesłane w dniu 16.09.2016

„W tabeli cenowej zał. nr 02 została umieszczona pozycja – „Grill ogrodowy”. Proszę wyjaśnić jaki grill należy wycenić?”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Grill ogrodowy nie jest przedmiotem aktualnego postępowania ofertowego. Będzie on przedmiotem odrębnych postępowań.

 

Pytanie nr 21. przesłane w dniu 16.09.2016

„ Czy istniejące balustrady przeznaczone do zachowania należy odnowić lub podnieść do wys. 1,1 m? Proszę o odpowiedź.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Tak, należy je odnowić i podnieść do wysokości 110 cm.

 

Pytanie nr 22. przesłane w dniu 16.09.2016

„ Proszę o określenie z jakiego materiału należy wykonać balustrady zewnętrzne, rysunek elementu i określenie ilości”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Balustradę zewnętrzną należy wykonać w formie pochwyty mocowanego do murku schodowego z rury stalowej nierdzewnej, polerowanej średnicy 42 mm wg rysunku załączonego nr PW.58.A.15.R1.

rysunek do pyt. 22 

 

Pytanie nr 23. przesłane w dniu 16.09.2016

„na rys. nr 22A elewacje, widoczne jest przeszklenie przy schodach? Proszę o określenie co to za element, z jakiego materiału ma być wykonany oraz wielkość tego elementu.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Widoczny element zasłaniający schody zewnętrzne nie stanowi przeszklenia, lecz murek murowany z cegły pełnej lub bloczka betonowego, co jest widoczne na rzucie.

 

Pytanie nr 24. przesłane w dniu 19.09.2016

„Na rysunkach nr 41 i 42 A15 pokazano schemat rozwinięcia ścian z oznaczeniami literowymi. Brak legendy wyjaśniającej. Proszę o wyjaśnienie czego te oznaczenia dotyczą?”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Na rysunkach nr 40.A15 i 41.A.15 pokazano schematy rozwinięcia ścian z oznaczeniami literowymi, i tak np. ściana łamana auli przy bloku łóżkowym posiada oznaczenie B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N, gdzie odcinek M-N stanowi ścianę kaplicy. Zatem rysunki nr 40.A15 i 41.A.15, gdzie pokazano schematy rozwinięcia ścian z oznaczeniami literowymi stanowią właśnie legendę do rozwinięć ścian pokazanych na rysunkach nr 37.A.15, 38.A.15 i 39.A.15. Natomiast na rysunkach nr 42.A.15 i 43.A.15 pokazano rozwinięcia ścian klatki schodowej.

 

Pytanie nr 25. przesłane w dniu 19.09.2016

„Ściany nośne gr. 25 cm należy wykonać z bloczków Ytong czy Porotherm? W dokumentacji występują sprzeczne informacje.”

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Ściany można wykonać z atestowanych bloczków ytong, silka lub z pustaków ceramicznych max, porotherm - dowolność dla wykonawcy

 

Pytanie nr 26. przesłane w dniu 19.09.2016

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu wełny wtryskiwanej na poddaszu. Proszę o podanie ilości i grubości warstwy.

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

Grubość warstwy (wdmuchanej) wełny mineralnej minimalnie 30 cm, powierzchnia dachu ok. 520 m2.

 

Pytanie nr 27. przesłane w dniu 19.09.2016

Proszę o wyjaśnienie czy na istniejącym dachu znajdują się zasypki izolacyjne przeznaczone do rozebrania? Jeżeli tak to proszę o określenie powierzchni, grubości i rodzaju materiału, z jakiego są wykonane.

 

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 21.09.2016r.)

W pustej przestrzeni stropodachu budynku trzykondygnacyjnego istnieje izolacja termiczna, którą pozostawimy i uzupełnimy o 30 cm wełny mineralnej.

  

Sprostowanie do pytania nr 20 (zamieszczone 22.09.2016r.)

Błędnie odpowiedziano na pytanie nr 20.

Grill wchodzi w zakres aktualnego postępowania ofertowego. Należy go wycenić w pozycji 4.8 w załączniku nr 02. Rysunki dotyczące grilla zamieszczono poniżej. W załączniku 1 pokazana jest lokalizacja grilla, a w załączniku 2 jego konstrukcja.

Załącznik 1 z 2 

Załącznik 2 z 2

 

 

Pytanie nr 28 przesłane w dniu 19.09.2016

„Prosimy o informację czy do obmiarów zminusowane zostały otwory okienne i drzwiowe oraz w jakich ilościach, kolorach oraz grubościach ocieplenia wycenić poszczególne typy elewacji w rozbiciu na:

1. ocieplenie metodą lekką suchą (wełna mineralna + płyty Rock Panel Woods)

2. ocieplenie metodą lekką suchą (wełna mineralna + płyta Rock Panel Brillant)

3. ocieplenie metodą lekką mokrą (styropian + tynk mineralny)

4. ocieplenie metodą lekką mokrą (styropian + tynk hydrofilowy)

5. cokół – tynk żywiczny.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Zaniechano pomysłu wykonania elewacji w panelu z prasowanej wełny mineralnej, należy wycenić rozwiązanie zamienne, wskazane w opisie do projektu wykonawczego architektury metodą lekką mokrą z zastosowaniem tynku hydrofilowego (polistyren spieniony odmiany ściana grubości 14 cm). Różne kolory elewacji nie powodują różnicy kosztów wykonania. Powierzchnia cokołów wynosi ok. 1550 m2.

 

 

Pytanie nr 29 przesłane w dniu 19.09.2016

„Prosimy o informację, jakie ilości okładzin sufitów wycenić w rozbiciu na:

1. sufity podwieszane z włókien mineralnych z rastrami o wym. 60 x 60

2. sufit kasetonowy kartonowo gipsowy 60 x 60 cm z widocznymi listwami

3. tynki wewnętrzne cementowo – wapienne klasy III lub gipsowe

4. płyty gipsowo - kartonowe 12,5 mm na ruszcie metalowym

5. płyty gipsowe hydrofobizowane.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów. Wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 30 przesłane w dniu 19.09.2016

„Prosimy o informację jakie ilości i rodzaje wykończenia posadzek należy wycenić w rozbiciu na:

1. wykładzinę PCV

2. płytki gres 120x20

3. płytki gres 60x60 lub 40x40”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów. Wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 31 przesłane w dniu 19.09.2016

„Stolarka i ślusarka – czy wycenić zgodnie z rys. PW.24.A.15 i PW.25.A.15 czy z opisem pkt. 3.2.4.2.PW.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Zapis na rysunkach jest rozszerzeniem zapisu z opisu. Należy wycenić elementy zgodnie z opisem rozszerzonym, czyli jak na rysunkach, pamiętając o stosowaniu nawiewników higrosterownych.

 

 

Pytanie nr 32 przesłane w dniu 19.09.2016

„W PW wpisane jest wykonanie obróbek z blachy tytanowo – cynkowej, w kosztorysie – blacha powlekana – którą przyjąć do wyceny?”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Należy zastosować obróbki z blachy powlekanej.

 

 

Pytanie nr 33 przesłane w dniu 19.09.2016

„Dźwig osobowo – towarowy: jest niezgodność w opisie i rysunkach – które dane przyjąć do wyceny?

1. W kosztorysie: 630 kg z kabiną 1100 / 1400 mm

2. W PW: 630 kg z kabiną 1100 / 2100 (wymiar kabiny wskazuje na udźwig 1000 kg)

3. Na rysunkach PB: 1600 kg z kabiną 1400/ 2400 mm”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Po analizie projektowej i potrzeb inwestora przyjmujemy dźwig 630 kg z kabiną 1100 / 1400 mm, dźwig osobowy umożliwiający transport osób i osób niepełnosprawnych na wózkach, 4 - przystankowy w układzie przelotowym z 1 wejściem na kondygnacji, o udźwigu 630 kg (6 osób) z kabiną o wymiarach 1100 x 1400 cm, z drzwiami teleskopowymi o szerokości 90 cm, prędkość 1 m/s. Wskazano przykładowo dźwig firmy Orona typ 3G 1010 (bez maszynowni MRL), napęd elektryczny bezpośredni bezreduktorowy, sterowanie mikroprocesorowe ARCA II. Kabina wyposażona w poręcze na wysokości 90 cm oraz tablicę przyzywową na wysokości od 80 do 120 cm w odległości 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informację głosową. Bezwzględnie wyposażyć dźwig w moduł zjazdu awaryjnego na poziom ewakuacyjny (parteru, w poziomie recepcji). Moduł zjazdu awaryjnego przy zaniku napięcia musi gwarantować zjazd awaryjny kabiny, otwarcie drzwi z ich zablokowaniem w pozycji otwartej i podanie komunikatu słownego o niebezpieczeństwie. Standardowa kompletacja dźwigu wykonana zgodnie z Dyrektywą Dźwigową nie spełnia powyższego wymogu ochrony pożarowej.

 

 

Pytanie nr 34 przesłane w dniu 19.09.2016

 „Poz. 75 kosztorysu: izolacja termiczna – uzupełnienie istniejącej przez wtłoczenie zasypki keramzytowej grubości min. 45 cm, natomiast na rys. PW.08.A.15.R1 opisana wełna mineralna wtryskowa. Wg informacji od oferentów w/w systemów cena izolacji keramzytowej jest ok. 10x większa od wełny. Proszę o informację, który rodzaj izolacji należy przyjąć do wyceny.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

W pustej przestrzeni stropodachu budynku trzykondygnacyjnego istnieje izolacja termiczna, którą pozostawimy i uzupełnimy o 30 cm wełny mineralnej. Grubość warstwy (wdmuchanej) wełny mineralnej minimalnie 30 cm, powierzchnia dachu ok. 520 m2.

 

 

Pytanie nr 35 przesłane w dniu 19.09.2016

„W kosztorysie poz. 102 ściany murowane z pustaków ceramicznych, a w PW opisane są z bloczków z betonu komórkowego Ytong – którą technologię przyjąć do wyceny?”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Ściany można wykonać z atestowanych bloczków ytong, silka lub z pustaków ceramicznych max, porotherm - dowolność dla wykonawcy.

 

 

Pytanie nr 36 przesłane w dniu 19.09.2016

„W kosztorysie dz.5.3. poz.199 do 203 opisuje wykonanie zbiornika retencyjnego z dnem wyłożonym płytami betonowymi a karpy materacami gabionowymi, natomiast rys. PW.50.A.15 projektu branża budowlana pokazuje wyłożenie skarp kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej - jaką technologię należy przyjąć do wyceny?”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Można wykonać alternatywnie z płyt betonowych i materaców gabionowych lub z kamienia na cemencie wg wyboru wykonawcy.

 

 

Pytanie nr 37 przesłane w dniu 19.09.2016

„Prosimy o dołączenie brakującej dokumentacji celem rzetelnej wyceny:

1. Rzut dachów wraz z elementami odwodnienia, oddymiania, attykami itp.

2. Likwidacja szamba – dane techniczne

3. Likwidacja urządzeń sportowych – opis

4. Grubość warstwy styropianu przy izolacji fundamentów

5. Tarasy

6. Poz. 59 kosztorysu: posadzki II piętro „chwilowo wstrzymane” – czy należy wycenić?

7. Poz. 66 kosztorysu – daszki aluminiowe

8. Poz.105: ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 – gdzie się znajdują?”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Ad.1. W dokumentacji załączono rys. rzut dachu nr 07.A.15. Jeżeli oferent czuje potrzebę dodatkowego wycenienia jakiegoś pominiętego elementu, obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie

Ad.2. Zbiornik bezodpływowy pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku i stanowi konstrukcję żelbetową. Prawdopodobne wymiary 4 x 4 x 2,5 m.

Ad.3. Usunięcie nieczynnych urządzeń sportowych nie jest przedmiotem aktualnego postępowania ofertowego. Usunięcie nieczynnych urządzeń sportowych pozostanie po stronie Zamawiającego. Natomiast po stronie wykonawcy jest usunięcie występujących nawierzchni asfaltobetonowych byłych boisk w związku z budową pawilonu i zbiornika.

Ad.4. Jako izolację fundamentów należy zastosować polistyren spieniony ekstrudowany grubości 8 cm.

Ad.5. W obiekcie nie występują tarasy.

Ad.6. Posadzki II piętra należy wycenić, a zapis „chwilowo wstrzymane” należy pominąć.

Ad.7. Wyjaśnień udzielono już w odpowiedzi na pytanie nr 14: Daszki nad wejściami występują o wymiarach:

1. 1 szt. o wymiarach w rzucie poziomym 240 x 110 cm i powierzchni 2,64 m2;

2. 3 szt. o wymiarach w rzucie poziomym 200 x 110 cm i powierzchni łącznie 6,60 m2;

3. 2 szt. o wymiarach w rzucie poziomym 400 x 110 cm i powierzchni łącznie 8,80 m2;

Daszki mogą być wykonane jako daszki aluminiowy z wypełnieniem szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem litym UV lub z tafli szkła bezpiecznego na wspornikach ze stali nierdzewnej - dowolność dla wykonawcy.

Ad.8. Ścianki działowe z pustaków szklanych EI30 występują jako przezierne obudowy klatki schodowej, jako wypełnienie ściany przy pokoju pro-morte – uwidocznione są na rzutach i na rozwinięciach ścian. Można zastosować system 20x20x8 cm.

 

 

Pytanie nr 38 przesłane w dniu 19.09.2016

„W tabeli elementów rozliczeniowych w pkt. 7, 8, 9,10, 11, 12, należy wskazać kwoty netto, VAT i brutto.

1. Czy należy rozbić kwoty netto, VAT i brutto dla budynku nowego i dla budynku remontowanego?

2. Czy dla segmentu H budynku nowobudowanego należy zastosować 8% podatku VAT?”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Ad.1. Należy do kwot netto wg załącznika nr 2 doliczyć podatek VAT wg stawki 23% i podać wartości netto, VAT i brutto. Oznacza to, że nie ma podziału na budynek nowy i remontowany.

Ad.2. Według nas segment H nie kwalifikuje się do zastosowania 8% podatku VAT. Należy postąpić jak w Ad.1.

 

 

Pytanie nr 39 przesłane w dniu 19.09.2016

„Proszę o informację czy mają Państwo zgłoszenie do Wojewody Śląskiego w zakresie stałej opieki medycznej dla nowego budynku i czy budynek nowy jest przeznaczony na stały pobyt ludzi?”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Budynek nowy jest przeznaczony na stacjonarny pobyt ludzi, tj. 24 h /dobę. Nie oznacza to jednak, że osoby będą przebywać tam na stałe.

Nie dokonaliśmy zgłoszenia do Wojewody Śląskiego bo inwestycja jest niezakończona.

 

 

Pytanie nr 40 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Brak w zestawieniu stolarki okiennej okien segment D parteru, 1 i 2 piętra elewacji południowej.

Prosimy o informacje, w której pozycji tabeli elementów rozliczeniowych należy wycenić oraz o dołączenie zestawienia danych technicznych stolarki w/w okien.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Stolarka okienna okien segment D elewacji południowej nie znajduje się w zestawieniu, gdyż nie podlega ona wymianie. Pozostaje stolarka obecnie występująca. Jeżeli wg Oferenta występują jeszcze inne braki w zestawieniu stolarki okiennej, obmiaru oferent dokona we własnym zakresie na podstawie projektu, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów. Wycena stolarki okiennej powinna znaleźć się w pozycji 2.7.1. załącznika nr 2. Skorygowano zapis w tej pozycji.

 

 

Pytanie nr 41 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„W tabeli elementów rozliczeniowych w dziale 2 – Prace arch-budowlane –adaptacja brak okien (wszystkie wycenione są w dz.3 – budynek nowy). Prosimy o informację gdzie należy ująć ich wycenę.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Stolarka okienna okien segment D elewacji południowej nie znajduje się w zestawieniu, gdyż nie podlega ona wymianie. Pozostaje stolarka obecnie występująca. Jeżeli wg Oferenta występują jeszcze inne braki w zestawieniu stolarki okiennej, obmiaru oferent dokona we własnym zakresie na podstawie projektu, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów. Wycena stolarki okiennej powinna znaleźć się w pozycji 2.7.1. załącznika nr 2. Skorygowano zapis w tej pozycji.

 

 

Pytanie nr 42 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Prosimy o informację, czy okna E130 i E160 zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i opisem w PW: 3.2.5. Kolorystyka mają być wykonane z aluminium w kolorze jasnoszarym – proszę o podanie kolorystyki zgodnie z systemem RAL.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Kolor może być uściślony w toku budowy, do wyceny należy przyjąć jasnoszary RAL 7001.

 

 

Pytanie nr 43 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Prosimy o informację, czy drzwi z E130 i E160 z zestawienia stolarki drzwiowej wycenić stalowe czy z aluminium, pełne czy z przeszkleniem.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Należy przyjąć ślusarkę drzwiową E130 i E160 jako aluminiową przeszkloną.

 

 

Pytanie nr 44 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Brama W2 wg. tabeli elementów rozliczeniowych znajduje się w dz.3 budynek nowy, natomiast wg. rzutów znajduje się w istniejącym segmencie B – gdzie należy przyjąć do wyceny.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Bramy występują zarówno w segmencie nowym jak i istniejącym – łącznie występują dwie bramy. Wycena bramy W2 powinna znaleźć się w pozycji 2.7.1. załącznika nr 2. Skorygowano zapis w tej pozycji.

 

 

Pytanie nr 45 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Czy drzwi z zestawienia stolarki drzwiowej wycenić zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych, czy zgodnie z lokalizacją (podział na budynek nowy i adaptowany).”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Należy podzielić na budynek nowy i adaptowany.

 

 

Pytanie nr 46 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Prosimy o informację czy wycena ma zawierać instalację klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni na II piętrze (jednostka kanałowa) – o braku informacji w opisie technicznym oraz w zestawieniu materiałów. Gdzie w tabeli elementów rozliczeniowych należy ją wycenić.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie, zgodnie z rys. nr 3.WE.16. Wycena klimatyzacji powinna znaleźć się w pozycji 7.1. załącznika nr 2. Skorygowano zapis w tej pozycji.

 

 

Pytanie nr 47 przesłane w dniu 20.09.2016r.

„Proszę o informację w której pozycji tabeli elementów rozliczeniowych należy wycenić rolety aluminiowe R01 i R02.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Wycena rolet powinna znaleźć się w pozycji 2.7.1. załącznika nr 2.

 

 

Pytanie nr 48 przesłane w dniu 21.09.2016r.

„Na rysunkach konstrukcyjnych strop na budynku G i H zaznaczono jako prefabrykowany typu Recktor, a w Opisie Konstrukcji i Przedmiarze przyjęto jako płytę stropową żelbetonową wylewaną na mokro. Proszę o wyjaśnienie jaki strop należy przyjąć do wyceny.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Należy zastosować strop gęstożebrowy oparty na belkach sprężanych Rector.

 

 

Pytanie nr 49 przesłane w dniu 21.09.2016r.

„W Opisie Technicznym i Przedmiarach brak informacji dotyczących rozbiórek w istniejących budynkach. Proszę o informację czy należy wycenić rozbiórkę i utylizację istniejących warstw posadzkowych, sufitowych, ściennych, parapetów, balustrad, okładzina schodowych, stolarkę. Itp., jeżeli tak to proszę o podanie ich ilości.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów. Wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 50 przesłane w dniu 21.09.2016r.

„Proszę o wyjaśnienie czy istniejące rynny podlegają wymianie? Jeżeli tak, to proszę o podanie ich ilości i wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane nowe.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Tak, ulegają wymianie. Obmiaru oferent dokona we własnym zakresie, zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 51 przesłane w dniu 21.09.2016r.

„W Dokumentacji Projektowej na rysunkach elewacji zakłada się wykonanie tynku mineralnego na ociepleniu. W Przedmiarze zastosowano tynk żywiczny. Inwestor zaleca wykonanie tynku hydrofobowego. Proszę o odpowiedź jaki tynk należy zastosować.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Należy zastosować tynk hydrofobowy, a w cokole żywiczny.

 

 

Pytanie nr 52 przesłane w dniu 21.09.2016r.

„Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowanej. Załącznik nr 01, 04, 05, 06.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Załączniki o nr 01, 04, 05, 06 umieszczone są poniżej w formacie programu Word.

załącznik 1 z 4

załącznik 2 z 4

załącznik 3 z 4

załącznik 4 z 4

 

 

Pytanie nr 53 przesłane w dniu 21.09.2016r.

„Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Ze względu na dużą liczbę zapytań zamawiający rozważa możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert zostanie podana na stronie internetowej zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 54 przesłane w dniu 21.09.2016

„Jaki separator ścieków należy wycenić (producent, typ, nazwa).”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Można zastosować np. separator ropochodnych firmy Oxydan o przepływie 10-100 l/s zintegrowany z osadnikiem piasku.

 

 

Pytanie nr 55 przesłane w dniu 21.09.2016

„Jaki przyjąć standard wyposażenia sanitariatów (armatura, biały montaż).”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Z uwagi na przeznaczenie obiektu należy zastosować trwałą armaturę standardową, atestowaną do obiektów medycznych.

 

 

Pytanie nr 56 przesłane w dniu 21.09.2016

„Na profilach kanalizacji brakuje opisów studni, proszę o uszczegółowienie.”

 

Odpowiedź: zamieszczona w dniu 26.09.2016

Profile uzupełniono o dane studni. Rysunki zostały dodane w zmienionym załączeniu nr 10 Projekt budowlany.

  

 

Sprostowanie do pytania nr 51 (zamieszczone 27.09.2016r.)

 W odpowiedzi na pytanie 51 podano tynk hydrofobowy, a powinien być tynk hydrofilowy. 

 

 

 Sprostowanie do pytania nr 49 (zamieszczone 28.09.2016r.)

W budynku remontowanym zostały rozebrane już przez Inwestora sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach i korytarzach oraz rozebrane warstwy posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń D.0.2, D.0.2a, D.0.7, D.0.8, D.0.17, C.0.1, części pomieszczenia C.0.2, D.1.3, D.2.6, D.2.14, D.2.15, D.2.16.

  

 

Pytanie nr 57  przesłane w dniu 19.09.2016

„Prosimy o załączenie danych technicznych oraz informację gdzie należy wycenić:

1. wyburzenie segmentu E: zabezpieczenie terenu ,zdjęcia pokrycia dachowego, demontaż konstrukcji, rozbiórka ścian, demontaż stolarki, utylizacja papy, odłączenie obiektów od mediów itp. 

2. rozbiórki ścian z wywozem gruzu w istniejących budynkach w celach adaptacyjnych

3. wymiana płyty stropowej w istniejącej części

4. wzniesienie szybu dźwigowego

5. dylatacja między istniejącym a nowopowstałym budynkiem

6. stolarka okienna w istniejącym budynku

7. nadproża dla nowych okien i drzwi

8. fototapeta oraz ściana z cegły klinkierowej zgodnie z rys. 38.A.15

9. wiata śmietnikowa

10. murek oporowy z gabionów

11. grill ogrodowy

12. pochylnia wewnętrzna

13. wyposażenie kuchni wraz z kuchnią oddziałową

14. meble

15. klapy dymowe Mercor, ocieplenie i obróbka attyk, oraz urządzeń znajdujących się na dachach

16. odboje, ochrona narożników, profile aluminiowe C/S

17. kominy Schiedel wraz z oblicowaniem cegłą klinkierową i kamieniem

18. zadaszenie dla karetek segment H

19. odwodnienie dachu części istniejącej

20. platforma pod klimatyzatory

21. okna wys. 125 cm znajdujące się w świetliku dachowym typu latarnia znajdującym się nad aulą

22. utylizacja papy dz. 2.9. kosztorysu

23. pokrycie dachowe świetlika dachowego w systemie: styropapa 25-40 cm + 2 x papa

24.  w pom. G.0.2. płyty Trimo na suficie na rys.

25. instalacja solarna

26. zbiornik prefabrykowany, bezodpływowy na ścieki V=20,0 m3

27. wykonanie schodów murowanych z kamienia naturalnego wraz z balustradą do zbiornika retencyjnego odparowującego.”

 

  Odpowiedź:  zamieszczona 28.09.2016

Ad.1. Segment E był w bardzo złym stanie i groził zawaleniem dlatego został rozebrany w części nadziemnej. Po stronie wykonawcy zostaje rozebranie fundamentów wraz ze znajdującymi się w nich kanałami, w których była doprowadzona instalacja wodna, kanalizacyjna i CO.

Ad.2. Wskazane w dokumentacji rozbiórki i demontaże należy wycenić oraz wykazać w pozycji 2.3. załącznika nr 02.

Ad.3. Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 48.

Ad.4. Dźwig wraz z szybem dźwigowym należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w odpowiedzi na pytanie nr 33. Należy wycenić w pozycji 2.8. załącznika nr 02.

Ad.5. Dylatację między istniejącym a nowopowstałym budynkiem należy wycenić w pozycji 3.4.1. załącznika nr 02.

Ad.6. Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 42.

Ad.7. Nadproża dla nowych okien i drzwi  należy wycenić w pozycji 3.4.1. dla budynku nowego oraz w pozycji 2.3. dla budynku remontowanego.

Ad.8. Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 15. Fototapetę należy wycenić w pozycji 3.5.1., a ścianę w pozycji 3.4.2. załącznika nr 02.

Ad.9.  Dane techniczne wiaty śmietnikowej znajdują się na rysunku 57.A.15. Należy wycenić ją w pozycji 4.10. załącznika nr 02.

Ad.10. Dane techniczne murka oporowego znajdują się na rysunku 52.A.15. Należy wycenić go w pozycji 4.10. załącznika nr 02.

Ad.11. Dane techniczne grilla ogrodowego znajdują się w załącznikach umieszczonych w sprostowaniu do pytania nr 20. 

Ad.12. Pochylnię wewnętrzną należy wycenić w pozycji 2.5.2. załącznika nr 02.

Ad.13. i 14. Wyposażenie kuchni oraz meble nie wchodzą w zakres przedmiotowego zapytania. Będzie ono nabywane odrębnie. Prosimy nie uwzględniać ich w wycenie.

Ad.15. Klapy dymowe Mercor, ocieplenie i obróbka attyk oraz urządzeń znajdujących się na dachach   należy wycenić w pozycjach punktu 2.9. załącznika nr 02.

Ad.16. Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 18.

Ad.17. Kominy Schiedel lub równoważne wraz z oblicowaniem cegłą klinkierową i kamieniem należy wycenić w pozycji  2.3. załącznika nr 02.

Ad.18. Zadaszenie dla karetek w segmencie H należy wycenić w pozycji 3.2. załącznika nr 2.

Ad.19. Odpowiedzi udzielono już przy pytaniach nr 26, 27, 34 i 50. Zgodnie z projektem w segmencie niskim budynku remontowanego występują rynny i rura spustowa, natomiast w segmencie wysokim budynku remontowanego występuje dach pogrążony i rury spustowe. Odnowienie dachu w budynku remontowanym należy wycenić w pozycjach punktu 2.9. załącznika nr 02.       

Ad.20. Platformę pod klimatyzatory należy wycenić w pozycji 7.1. załącznika nr 02.

Ad.21. Okna w świetliku dachowym należy wycenić w pozycji 3.7.1. załącznika nr 02.

Ad.22. Utylizację papy należy wycenić w pozycji 2.9.2. załącznika nr 02.

Ad.23. Pokrycie dachowe świetlika dachowego należy wycenić w pozycji 3.9.1. załącznika nr 02.

Ad.24. W pomieszczeniu G.0.2. można zastosować płyty Trimo lub inną płytę dającą odporność ogniową 1h (EI60). Płyty należy wycenić w pozycji  3.5.1. załącznika nr 02.

Ad.25. Przedmiotem postępowania jest tylko instalacja solarowa bez kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne wraz z konstrukcją i montażem będą przedmiotem odrębnego postępowania. Instalację solarową należy wycenić w pozycji 10.3. załącznika nr 02.

Ad.26. Wzwiązku ze zrealizowaniem przez RPWiK SA w Sosnowcu na ulicy Porębskiej kanalizacji sanitarnej miejskiej ustała konieczność realizacji zbiornika bezodpływowego, natomiast przedmiotem realizacji musi być dodatkowy odcinek kanalizacji z włączeniem do nowej kanalizacji miejskiej. Powyższe zostało pokazane w projekcie zagospodarowania terenu.

Ad.27. Dane techniczne schodów technicznych zbiornika retencyjno-odparowującego znajdują się na rysunku 50.A.15. Należy wycenić ją w pozycji 4.7. załącznika nr 02.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie  nr  58  przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarze „instalacje wod-kan”  brak nakładów na badanie jakości wody w instalacji wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji instalacji wod-kan należy wycenić w dziale 8 załącznika nr 02. 

 

 

Pytanie nr 59  przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarze „instalacja hydrantowa” zaliczono w poz. 367 i 368 zaliczono 9 szt. szafek hydrantowych i zaworów hydrantowych fi 25 mm, natomiast z rys. PW.10.S.15.R1 wynika, że powinno być 13 kpl. Ponadto brak nakładów na badanie wydajności hydrantów  i na podejścia do hydrantów.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Występuje 13 szt. szafek hydrantowych z wężem półsztywnym i zaworami śr. 25 mm. Należy zwiększyć obmiar. Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji instalacji hydrantowej należy wycenić w dziale 8 załącznika nr 02. 

 

 

Pytanie nr 60 przesłane w dniu 22.09.2016

„Czy w pozycji 312-315 uwzględniono rurociągi dla instalacji hydrantowej? Czy ma być ona wykonana z rur miedzianych jak w przedmiarze?”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Instalacja hydrantowa ma być wykonana zgodnie z projektem: Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych. Przewody stalowe ocynkowane, łączone na gwint i konopie lub z rur stalowych obustronnie ocynkowanych systemu STEELPRESS w systemie wtłaczania zaciskowego z uszczelką elastyczną, prowadzone w tynku, z zapewnieniem obudowy pożarowej EI30. Zaprojektowano piony główne średnicy 52 mm, odgałęzienia 32 mm, końcówki średnicy 25 mm. W przypadku zastosowania rozwiązania systemowego dobrać średnice wg zaleceń producenta.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji instalacji hydrantowej należy wycenić w dziale 8 załącznika nr 02. 

 

 

Pytanie nr 61 przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarze instalacji wod-kan brak zaworu pierwszeństwa. Czy Zamawiający nie przewiduje montażu zaworu pierwszeństwa w instalacji wody?”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem, gdzie wydano zawór pierwszeństwa. Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji instalacji wod-kan należy wycenić w dziale 8 załącznika nr 02. 

 

 

Pytanie nr 62 przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarze instalacji wod-kan brak nakładów na podejścia do urządzeń białego montażu (baterii, umywalek, WC, zlewów, natrysków itp.) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji instalacji wod-kan należy wycenić w dziale 8 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 63 przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarze kotłowni brak nakładów  na wykonanie  AKPIA kotłowni oraz próby i uruchomienie kotłowni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić w dziale 6 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 64 przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarze brak nakładów na aktywny system bezpieczeństwa gazowego dla kotłowni. Czy Zamawiający nie przewiduje ASBG? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Należy zabudować powyższy system. Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej kotłowni należy wycenić w dziale 6 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 65 przesłane w dniu 22.09.2016

„Na schemacie technologii kotłowni zaznaczono odgałęzienia dla ciepła wentylacyjnego i dla układu solarnego – w przedmiarze brak nakładów  na ten  zakres robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej kotłowni należy wycenić w dziale 6 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 66 przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarach brak nakładów na wywóz materiałów z demontażu kotłowni i instalacji c.o.  oraz gruzu z wykuć i opłaty za przyjęcie ich na wysypisko, brak nakładów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej kotłowni należy wycenić w dziale 6 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 67 przesłane w dniu 22.09.2016

„W przedmiarach brak nakładów przekucia i kucia bruzd dla instalacji wod-kan. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji instalacji wod-kan należy wycenić w  dziale 8 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 68 przesłane w dniu 22.09.2016

„Prosimy o podanie rodzajów baterii – elektroniczne, termostatyczne, czasowe czy standardowe (przykładowe typy baterii) oraz urządzeń białego montażu.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 55. Z uwagi na przeznaczenie obiektu należy zastosować trwałą armaturę, atestowaną do obiektów medycznych. Rozwiązanie standardowe.

 

 

Pytanie nr 69 przesłane w dniu 22.09.2016

„Prosimy o podanie więcej informacji dotyczącej poz. 340 – zbiornik wody pitnej rezerwowy o pojemności 16m3.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody na łóżko (zgodnie z rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) wprowadzono rezerwuar wody w postaci prefabrykowanego zbiornika wbudowanego w były skład opału (obecnie niepotrzebny z uwagi na wprowadzenie gazu zamiast paliwa stałego jako medium grzewczego). Proponuje się montaż gotowego wyrobu, produkowanego przez wybranego przez wykonawcę producenta., np. AMARGTank PE HD lub z płyt panelowych AMARGPanel PP H / COPO Multipower. Zbiorniki te przeznaczone są do zabudowy zwłaszcza wewnątrz pomieszczeń i piwnic – z racji lekkiej konstrukcji panela żebrowanego tworzywa są wprost dedykowane do instalacji - wykonania na miejscu. Można zastosować inną konstrukcję zbiornika – dowolność dla wykonawcy. Oczywiście zbiornik musi posiadać atesty sanitarne do przechowywania wody pitnej, system spuszczania wody w celu uniknięcia zagniwania wody itd.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej zbiornika wody pitnej należy wycenić w pozycji 8.2. załącznika nr 02.

  

 

Pytanie nr 70 przesłane w dniu 22.09.2016

„Czy środki uzyskane ze sprzedaży złomu (rury z demontażu) podlegają zwrotowi Zamawiającemu?”

  

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

 Tak. Hospicjum jako inwestor oczekuje okazania przez wykonawcę uczciwego rozliczenia całej budowy, zapewnienia oszczędności na budowie na maksymalnym możliwym poziomie. Hospicjum nie jest standardowym inwestorem, realizującym dla zysku kolejne obiekty, zgodnie ze statutem prowadzi działalność w dużej mierze charytatywną i oczekuje od wykonawcy podobnego stosunku do Hospicjum.

 

 

Pytanie nr 71 przesłane w dniu 23.09.2016

 „W przedmiarze w poz. 238 – kotłownia- należy wycenić komin stalowy fi 600 mm. Prosimy o rysunek komina i zestawienie systemu powietrzno-spalinowe z kotłów.”

  

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Wcześniej projektowane 2 kotły węglowe zostały przeprojektowane na 3 kotły gazowe. W przedmiarze najwyraźniej pozostał komin z wersji pierwotnej. Należy wycenić trzy systemowe kominy stalowe o średnicy 160x110 mm z blachy nierdzewnej, z systemem mocowania, ocieplone, np. firmy Adam z Będzina lub podobne – dowolność dla wykonawcy.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej kotłowni należy wycenić w dziale 6 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 72 przesłane w dniu 23.09.2016

„W przedmiarze w poz. 255 należy wycenić reduktor gazu – prosimy o podanie parametrów reduktora.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Kompletacja skrzynki gazowej zewnętrznej (licznika, reduktora) leży po stronie dostawcy gazu, tj. Polskiej Spółki Gazowniczej Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Sosnowcu.

 

 

Pytanie nr 73 przesłane w dniu 23.09.2016

„Czy gazomierz dostarcza i montuje dostawca gazu? Jeżeli nie to prosimy o podanie wielkości gazomierza i dopisanie w przedmiarze pozycji na montaż i dostawę gazomierza.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Kompletacja skrzynki gazowej zewnętrznej (licznika, reduktora) leży po stronie dostawcy gazu, tj. Polskiej Spółki Gazowniczej Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Sosnowcu.

 

 

Pytanie nr 74 przesłane w dniu 23.09.2016

„W przedmiarze instalacji wod-kan w poz. 340 należy wycenić zbiornik wody pitnej rezerwowy o pojemności 16 m3. Prosimy o bliższe dane dla tego zbiornika (rysunek) – czy w tej pozycji należy uwzględnić koszt posadowienia pod zbiornik?”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 69. Posadzka istniejąca w dawnym składzie opału, gdzie montowany będzie zbiornik, tak jak w całym byłym składzie opału i kotłowni ulega wymianie łącznie z podłożami. Zbiornik modułowy można montować bezpośrednio na posadzce, ale  w przypadku zastosowania innej konstrukcji zbiornika (np. walca) może okazać się konieczne wykonanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej zbiornika wody pitnej należy wycenić w pozycji 8.2. załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 75 przesłane w dniu 23.09.2016

„Czy do oferty należy dołączyć kosztorys (szczegółowy, uproszczony)?”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Nie. Wyceny należy dokonać zgodnie z pozycjami tabeli zawartej w załączniku nr 2.

 

 

Pytanie nr 76 przesłane w dniu 26.09.2016

„W przedmiarze jest 265,24 m3 płyty fundamentowej. Proszę o informację jaki to jest element. W projekcie jest tylko płyta odciążająca 8,64 m3

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

W obiekcie płyta fundamentowa nie występuje występują natomiast ławy fundamentowe. Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej ław fundamentowych należy wycenić w pozycji 3.2. załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 77 przesłane w dniu 26.09.2016

„W części konstrukcyjnej brakuje min:

- brak rdzeni attyki

- brak stóp fundamentowych / nie ma nawet jednej sztuki/ a w sumie jest 33 sztuki

- słupów było 15 m3 a faktycznie jest prawie 40 m3

- brak wieńców.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej konstrukcji nowego budynku  należy wycenić w pozycji 3.2. załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 78 przesłane w dniu 26.09.2016

„Belki w przedmiarze kończą się na belce B9 podczas gdy w projekcie belki są do nr B28 /ponad 3 razy za mało/. Ilość z przedmiaru: 29,68 m3, ilość rzeczywista 119,29m3!”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji dotyczącej konstrukcji nowego budynku  należy wycenić w pozycji 3.2. załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 79 przesłane w dniu 26.09.2016

„Proszę o wyjaśnienie  kwestii stropu - bardzo ważna sprawa. W opisie jest mowa tylko i wyłącznie o stropie wylewanym. W projekcie natomiast nie ma nic o stropie wylewanym, jego grubości, zbrojenia etc. W konstrukcji /plik z załącznika/ jest specyfikacja stropu prefabrykowanego typu RECTOR. Proszę o informację w trybie pilnym jaki strop ma być wykonany? Jeśli ma to być strop wylewany potrzebna będzie jego grubość oraz zbrojenie - w przedmiarze poz. 95 jest strop wylewany na mokro gr 15 cm. Natomiast zestawienie stali nie zawiera stali na strop bo takiego zestawienia nie ma w dokumentacji.  Jeśli ma to być Rector proszę o informację jaka grubość nadbetonu, czy nadbeton ma być zbrojony etc. - oprócz załączonego rysunku nie ma nic więcej.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Odpowiedzi udzielono już odpowiadając na pytanie nr 48. W obiekcie występuje systemowy strop gęstożebrowy z belkami sprężanymi i pustakami betonowymi np. prod. Rector, strop grubości 24 cm, z pustakami wysokości 20 cm, belkami sprężanymi i nadbetonem grubości 4 cm, zbrojonym siatką z prętów śr. 5 mm o oczkach 20 x 20 cm. Występują też części stropu uzupełniające wylewane. Rozkład belek stropu gęstożebrowego pokazany jest na rys. Z2.K.15 w projekcie wykonawczym konstrukcji, dane stropu w tym grubość nadbetonu i zbrojenia przepisano z wyczerpującej informacji zamieszczonej na ww. rysunku.

Do wykonania stropu, z uwagi na nietypowe, trapezowe kształty poszczególnych stropów należy zapewnić rysunki warsztatowe i zestawcze, wykonywane po pomiarze ścian przez producenta stropu przed dostawą.

 

 

Pytanie nr 80 przesłane w dniu 26.09.2016

„W Przedmiarze brak pozycji dotyczącej rozebrania ścian, dachu, stolarki, wykończenia WeW. budynku E. Proszę o wyjaśnienie czy budynek ten należy rozebrać. Jeżeli tak to proszę o przedmiar tych robót.”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 28.09.2016

Segment E był w bardzo złym stanie i groził zawaleniem dlatego został rozebrany w części nadziemnej. Po stronie wykonawcy zostaje rozebranie fundamentów wraz ze znajdującymi się w nich kanałami, w których była doprowadzona instalacja wodna, kanalizacyjna i CO.

 

 

Pytanie nr 81 przesłane w dniu 26.09.2016

„Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić rozbiórki ścian, warstw podłogowych w istniejącym budynku? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Tak,  należy wycenić wskazane w dokumentacji rozbiórki i demontaże. Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji budowlanej dotyczącej budynku remontowanego należy wycenić w dziale 2 załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 82 przesłane w dniu 26.09.2016

 „W opisie Technicznym zaleca się ułożenie styropianu gr. 4 cm na stropach między kondygnacyjnych, w warstwach posadzkowych na przekrojach brak tej Warstwy. Proszę o wyjaśnienie czy zaliczyć tą warstwę w posadzkach na stropach?”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Warstwa polistyrenu spienionego odmiany podłoga grubości 4 cm stanowi izolację akustyczną podłogi pływającej, można zastosować inny materiał będący odcięciem akustycznym, np. maty BSW.

 

 

Pytanie nr 83 przesłane w dniu 26.09.2016

„W Przedmiarze brak ilości cokolików w posadzkach z płytek. Proszę o podanie ich ilości.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji i zauważone przez Oferenta, należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 84 przesłane w dniu 26.09.2016

„W opisie Technicznym przewidziano płytki posadzkowe Marazzi. Proszę o informację czy można zastosować zamienniki.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Wskazano poziom odniesienia, należy przyjąć, że można zastosować płytki o podobnej jakości i trwałości, atestowane do obiektów użyteczności publicznej, nieśliskie.

 

 

Pytanie nr 85 przesłane w dniu 26.09.2016

„W opisie windy podano specyfikacją do dźwigu 630 kg, a na rysunkach dźwig 1600 kg' Proszę o określenie jaki dźwig należy wycenić?”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 28.09.2016

Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 33. Po analizie projektowej i potrzeb inwestora przyjmujemy dźwig 630 kg z kabiną 1100 / 1400 mm, dźwig osobowy umożliwiający transport osób i osób niepełnosprawnych na wózkach, 4 - przystankowy w układzie przelotowym z 1 wejściem na kondygnacji, o udźwigu 630 kg (6 osób) z kabiną o wymiarach 1100 x 1400 cm, z drzwiami teleskopowymi o szerokości 90 cm, prędkość 1 m/s. Wskazano przykładowo dźwig firmy Orona typ 3G 1010 (bez maszynowni MRL), napęd elektryczny bezpośredni bezreduktorowy, sterowanie mikroprocesorowe ARCA II. Kabina wyposażona w poręcze na wysokości 90 cm oraz tablicę przyzywową na wysokości od 80 do 120 cm w odległości 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informację głosową. Bezwzględnie wyposażyć dźwig w moduł zjazdu awaryjnego na poziom ewakuacyjny (parteru, w poziomie recepcji). Moduł zjazdu awaryjnego przy zaniku napięcia musi gwarantować zjazd awaryjny kabiny, otwarcie drzwi z ich zablokowaniem w pozycji otwartej i podanie komunikatu słownego o niebezpieczeństwie. Standardowa kompletacja dźwigu wykonana zgodnie z Dyrektywą Dźwigową nie spełnia powyższego wymogu ochrony pożarowej.

 

 

Pytanie nr 86 przesłane w dniu 26.09.2016

„Proszę o wyjaśnienie czy sufit podwieszany z kasetonowy 60x60 cm, powinien być z włókien mineralnych np. typu Armstrong, czy z formatek gipsowych typu Gypex?”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 28.09.2016

Można zastosować alternatywnie każdy rodzaj sufitu podwieszonego, z prasowanych włókien wełny mineralnej, wełny szklanej lub gipsowe (dowolność dla wykonawcy) pod warunkiem posiadania przez materiał atestu higienicznego do stosowania w obiektach służby zdrowie oraz spełniające wymogi ppoż.

 

 

Pytanie nr 87 przesłane w dniu 26.09.2016

„W odpowiedziach na pytania lnwestor zaleca wykonanie obmiaru stolarki do demontażu oraz oględzin istniejącej balustrady przez Wykonawcę. W związku z konieczną wykonania wizji lokalnej i wykonania obmiarów i dokumentacji potrzebnej do wyceny tych robót balustrady prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert o tydzień.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 28.09.2016

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 6.10.2016r.  

 

 

Pytanie nr 88 przesłane w dniu 26.09.2016

„Ponieważ w wyniku rozbudowy nastąpi zmiana klasyfikacji budynku, w dokumentacji powinno znajdować się potwierdzenie o jej zmianie, w związku z czym prosimy o podanie PKB budynku, który powstanie po zakończeniu inwestycji, co jest kluczowe dla ustalenia. prawidłowej stawki podatku VAT (czy świadczone będą usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską? W jakim procencie będą świadczone usługi dożywotniego mieszkania?).”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 29.09.2016

W wyniku inwestycji powstanie spójne Centrum Usług Społecznych z licznymi funkcjami społecznymi. Głównym celem będzie sprawowanie opieki wyręczającej nad osobami zależnymi tj. starszymi i chorymi. Będzie się to odbywać poprzez opiekę dzienną  w dziennym ośrodku pobytu z rehabilitacją, w poradniach i poprzez kontynuację opieki w środowisku. Te funkcje będą głównie zlokalizowane w budynku istniejącym. Opieka wyręczająca będzie uzupełniona o opiekę całodobową poprzez zapewnienie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Nie będzie to jednak opieka długoterminowa. Pobyt będzie trwał do kilku miesięcy. Ta funkcja będzie świadczona w dobudowanym segmencie.

Po zakończeniu inwestycji obiekt jako całość będzie zakwalifikowany do kategorii 1264 PKOB. 

Jeżeli wyznacznikiem miałaby być dominująca powierzchnia to przyporządkowalibyśmy tutaj kategorię 1264  z rozszerzeniem:

- Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,

- Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,

Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.

Gdyby potraktować dobudowywany segment jako osobny budynek może udałoby się zakwalifikować go do kategorii 1264 PKOB z rozszerzeniem – budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Nie jest to jednak sprawa jednoznaczna, ponieważ nie będzie on odrębnym budynkiem i na dzień dzisiejszy nie możemy udzielić odpowiedzi, że do tej części można zastosować inny VAT.

Wystąpimy w tej kwestii o indywidualną interpretację podatkową. Na dzień dzisiejszy dla całości inwestycji proponujemy zastosować stawkę 23%.

   

 

Pytanie nr 89 przesłane w dniu 26.09.2016

„Czy układ solarny ma być uwzględniony w ofercie? W jakiej formie? W ogłoszeniu są dwa rysunki rzut dachu i schemat.”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 29.09.2016

Przedmiotem postępowania jest tylko instalacja solarowa bez kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne wraz z konstrukcją i montażem będą przedmiotem odrębnego postępowania. Instalację solarową należy wycenić w pozycji 10.3. załącznika nr 02.

 

 

Pytanie nr 90 przesłane w dniu 26.09.2016

„Jeżeli układ solarny ma być zamontowany w którym jest zasobnik wody 1000 litrów, Czy maja też być wycenione zasobniki wody uwzględnione w kotłowni ? 2*500 litrów?”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 29.09.2016

Ponieważ układ solarny zacznie funkcjonować dopiero po zamontowaniu kolektorów słoneczne, a to będzie przedmiotem odrębnego postępowania, dlatego zasobniki 2 * 500 litrów należy uwzględnić w wycenie.

 

 

Pytanie nr 91 przesłane w dniu 26.09.2016

„Proszę o więcej informacji na temat zbiornika wody pitnej 16m3 ujętego w kosztorysie wod-kan a brakującego w jakichkolwiek rysunkach. Czemu ma służyć i umiejscowienie?”

 

Odpowiedź:  zamieszczona 29.09.2016

Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 69. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody na łóżko (zgodnie z rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) wprowadzono rezerwuar wody w postaci prefabrykowanego zbiornika wbudowanego w były skład opału (obecnie niepotrzebny z uwagi na wprowadzenie gazu zamiast paliwa stałego jako medium grzewczego). Proponuje się montaż gotowego wyrobu, produkowanego przez wybranego przez wykonawcę producenta., np. AMARGTank PE HD lub z płyt panelowych AMARGPanel PP H / COPO Multipower. Zbiorniki te przeznaczone są do zabudowy zwłaszcza wewnątrz pomieszczeń i piwnic – z racji lekkiej konstrukcji panela żebrowanego tworzywa są wprost dedykowane do instalacji - wykonania na miejscu. Można zastosować inną konstrukcję zbiornika – dowolność dla wykonawcy. Oczywiście zbiornik musi posiadać atesty sanitarne do przechowywania wody pitnej, system spuszczani wody w celu uniknięcia zagniwania wody itd.

Posadzka istniejąca w dawnym składzie opału, gdzie montowany będzie zbiornik, tak jak w całym byłym składzie opału i kotłowni ulega wymianie łącznie z podłożami. Zbiornik modułowy można montować bezpośrednio na posadzce, ale  w przypadku zastosowania innej konstrukcji zbiornika (np. walca) może okazać się konieczne wykonanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 92 przesłane w dniu 26.09.2016

„W kotłowni - brak 3 szt zaworów trójdrogowych z siłownikami proszę podać rozmiar dn , kvs.”

 

Odpowiedź: zamieszczona 29.09.2016

Dane znajdują się w projekcie AKPiA.

 

 

Pytanie nr 93 przesłane w dniu 26.09.2016

Kotłownia - proszę o podanie właściwego komina dla kaskady kotłów. W kosztorysie poglądowym jest dn 600. 

 

Odpowiedź:  zamieszczona 29.09.2016

Wcześniej projektowane 2 kotły węglowe zostały przeprojektowane na 3 kotły gazowe, w przedmiarze najwyraźniej pozostał komin z wersji pierwotnej. Należy wycenić trzy systemowe kominy stalowe o średnicy 160x110 mm z blachy nierdzewnej, z systemem mocowania, ocieplone, np. firmy Adam z Będzina lub podobne – dowolność dla wykonawcy – rys nr  PW.18.S.16.R1.

Zgodnie z informacją dot. pomocniczej roli przedmiarów wszelkie inne potrzebne wg Oferenta wykonawcy czynności i dostawy, wynikające z dokumentacji należy wycenić odrębnie.

 

 

Pytanie nr 94 przesłane w dniu 27.09.2016

W zestawieniu dokumentacji technicznej jest rysunek nr: PW 12.S.16..R1 Układ solarny. Brak jednak układu solarnego w tabeli elementów rozliczeniowych. Czy układ solarny należy uwzględnić w ofercie?

 

Odpowiedź:  zamieszczona 29.09.2016

Odpowiedzi udzielono już przy pytaniu nr 89. Należy wycenić instalację bez paneli słonecznych dachowych i konstrukcji wsporczej. Wycenę należy podać w pozycji 10.3. załącznika nr 02.

 

 

 

Uzupełnienie do pytań nr 13 i 43 (zamieszczone 30.09.2016r.)

W celu jenoznacznego ustalenia materiałów, z których ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa poniżej zamieszczono rysunki zawierające zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, w których oprócz ilości podano materiał wykonania.

Załącznik 1/2

Załącznik 2/2

 

Pytanie nr 95  przesłane w dniu 30.09.2016r. 

Czy zamawiający dopuszcza przy ofertowaniu instalacji niskoprądowych złożenie oferty na zamiennikach równoważnym sugerowanych w projektach technicznych lub o wyższym standardzie , a lepszej cenie zakupu materiałów?

Odpowiedź  zamieszczona w dniu 30.09.2016r. 

Tak dopuszczamy.