KRS 0000056797

EFRR

Ogłoszenie 2

 

W dniu 7.11.2016 r. Komisja Kwalifikacyjna po dokonaniu weryfikacji wszystkich warunków udziału w postępowaniu w ramach II zapytania ofertowego dotyczącego „Adaptacji i rozbudowy budynku szkoły w celu utworzenia centrum usług społecznych pn.:  Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo- Rehabilitacyjno- Psychologicznego” w Sosnowcu przy ul. Dobrzańskiego 131, dokonała wyboru oferty na realizację przedmiotowego zadania.
Została wybrana oferta  Zakładu Budowlano-Handlowego Muc Andrzej z Siemianowic Śląskich. 
Była to jedyna oferta, która nie podlegała wykluczeniu oraz spełniła wszystkie warunki dopuszczające i uzyskała łączną liczbę punktów 100.

Sosnowiec, dn. 8.11.2016 r. 

 

_______________________________________________________________________________________

  

 W dniu 4.11.2016 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów uczestniczących w II procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia brutto 8.900.000,00 PLN. W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty: 

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty 
brutto w PLN

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „BUDECON” S.A.

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 126b

10.962.359,44

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane
„HB UNIBUD” S.A.

Czechowice Dziedzice, ul. Nad Wisłą 1

10.749.102,59

3.

Zakład Budowlano-Handlowy
Muc Andrzej

Siemianowice Śląskie,
ul. Olimpijska 6

8.899.310,06

4.

Konsorcjum firm:

„URBUT” Sp. z o.o.

P.P.H.U. „PRUDEX” Przemysław Iłyszyn

Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22/6

Dąbrowa Górnicza,
ul. Dolomitowa 8a

9.898.973,80

 

 Do następnego etapu weryfikacyjnego została dopuszczona oferta Zakładu Budowlano-Handlowego
Muc Andrzej, ponieważ tylko ta oferta mieści się w budżecie Zamawiającego przeznaczonego na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

 _______________________________________________________________________________________

 

 

UWAGA ! 

Poprawiono Załącznik nr 01, w którym termin realizacji inwestycji był niezgodny z terminem zamiszczonym w ogłoszeniu i w SIWZ.

 

UWAGA !

Zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 4 listopada 2016 r.

W związku z tym poprawiono zapis w 14 rozdziale SIWZ (załącznik nr 00).

 

 

                                             OGŁOSZENIE II                             dn. 18/10/2016

                                                                                          zmieniono dn. 21/10/2016

o zamówieniu p.n.:

Adaptacja i rozbudowa budynku szkoły w celu utworzenia centrum usług społecznych pn.: ”Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”

I. Informacje o ogłoszeniu

 1. Termin składania ofert: do dnia 4.11.2016 r. do godziny 12.00.
 2. Przewidywany termin wybrania najkorzystniejszej oferty: połowa listopada 2016 r.
 3. Nazwa zamawiającego: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap,
 4. Miejsce i sposób składania ofert: W siedzibie zamawiającego – Sosnowiec, ul. 3 Maja 1
 5. Budżet, jakim zamawiający dysponuje na realizację zamówienia: 8.900.000,00 PLN brutto.
 6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Madejczyk, tel.667 885 000
 7. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie następujących robót budowlanych:

 • Rozebranie pawilonu „E” z zasypką
 • Roboty architektoniczno budowlane – adaptacja budynku
 • Roboty architektoniczno budowlane – rozbudowa budynku (w tym m.in. montaż dźwigu towarowo-osobowego)
 • Zagospodarowanie terenu
 • Sieci zewnętrzne wod-kan, gazowe, elektryczne
 • Kotłownia
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacje wod.-kan., p.poż.
 • Instalacje elektryczne silnoprądowe
 • Instalacje elektryczne niskoprądowe
 • Instalacje sanitarne C.O. grzejniki
 • Instalacje sanitarne C.O. podłogowe

 8. Miejsce realizacji zamówienia: Sosnowiec, ul. Hubala Dobrzańskiego 131

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Cel zamówienia

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Tytuł Projektu: Utworzenie centrum usług społecznych pn. „Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na dokonaniu niezbędnej adaptacji i rozbudowy budynku dawnej szkoły w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 na Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz adaptację pomieszczeń na mieszkanie wspomagane, co pozwoli na zaoferowanie grupom docelowym wskazanym w projekcie usług społecznych, w tym socjalnych, edukacyjnych, opiekuńczych i doradczych, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Stan techniczny obiektu można określić jako niezadowalający. Zmiana sposobu użytkowania, wprowadzająca nową funkcję CUS w obiekt byłej szkoły wymusza wykonanie wewnątrz dźwigu osobowego oraz przebudowę wszystkich instalacji.

Przebudowa istniejącej części odnosi się do zmiany układu funkcjonalnego obiektu i polega na dostosowaniu układu konstrukcyjnego do nowej funkcji przez likwidację zbędnych ścian i wzniesienie nowych ścian, a także korektę otworowania ścian w związku z nową funkcją, ociepleniem i nowymi elementami obiektu. W toku przebudowy elewacji nastąpi korekta rozwiązań konstrukcyjnych nadproży okiennych. W ramach przebudowy nastąpi termomodernizacja obiektu istniejącego.

Rozbudowa budynku polega na dobudowaniu do istniejącego budynku dodatkowego, parterowego, niepodpiwniczonego segmentu będącego powiększeniem hallu wejściowego oraz wybudowanie parterowego i niepodpiwniczonego pawilonu na planie koła.

Szczegółowy zakres i opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

- dokumentacja projektowa – zał. nr 10 do SIWZ,

- STWiORB – zał. nr 11 do SIWZ,

- tabela elementów rozliczeniowych – zał. nr 2 do SIWZ,

- karta wyjaśnień projektowych do zamówienia II – zał. nr 12 do SIWZ.

3. Kod CPV: 45000000-7

4. Nazwa kodu CPV: roboty budowlane

5.Termin realizacji zamówienia: do 7 września 2017 r.

 

 III. Warunki udziału w postępowaniu

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Beneficjent nie wymaga w tym zakresie warunków.

2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: budowie, rozbudowie, przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3 i o wartości minimum 5.000.000,00 PLN netto każda wraz z instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, wod. – kan., c.o.

3. Potencjał techniczny: nie ma wymogów.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

 • osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, w tym jako kierownik co najmniej dwóch budów polegających na  budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków o kubaturze co najmniej 10 000 m3 ,o wartości robót minimum 5.000.000,00 PLN netto każda,
 • osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności,
 • osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności,
 • osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:   Wykonawca musi wykazać, że:

 • na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN,
 • posiada środki pieniężne lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN (informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych na dzień składania oferty lub zdolność kredytową Wykonawcy – informacja wystawiona nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

6. Dodatkowe warunki:  Wniesienie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych. Wykonawca sam wybiera formę wniesienia wadium.

7. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • Oferta złożona na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym
 • Wypełniona tabela elementów rozliczeniowych
 • Wypełniona tabela oceny kryterium jakości głównych urządzeń i materiałów
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Wykaz wykonywanych robót budowlanych
 • Dowody dotyczące wykonywanych robót wymienionych w wykazie
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Wykaz urządzeń do wyceny
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem jej opłacenia
 • Informacja z banku o posiadanych środkach lub o zdolności kredytowej
 • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umów w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 • Dokument, z którego wynika umocowanie do podpisywania ofert i umów (np. umowa spółki cywilnej),
 • Potwierdzenie wniesienia wadium,
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy wg. pozycji z tabeli elementów rozliczeniowych z zaznaczeniem pół-miesięcznych cykli realizacji robót.

8. Zamówienia uzupełniające: Zamówienia uzupełniające określone są zapisami wzoru umowy.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.

 

IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia złożonej oferty

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu będą podlegać Wykonawcy, którzy:

 • nie spełniają chociażby jednego warunku opisanego w rozdziale 6 pkt. 6.1. do 6.3. oraz w rozdziale 9 pkt. 9.1. do 9.3 SIWZ.
 • nie złożą w terminie składania ofert wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 12 SIWZ „Dokumenty oraz oświadczenia wymagane do oferty”,
 • powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

Odrzucona zostanie złożona oferta, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 • zawiera rażąco niską cenę (z zastrzeżeniem pkt. 15.4. SIWZ),
 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 • jej wartość przewyższa budżet, jakim dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia.

 

V. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy – poza innymi wypadkami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ i wynikającymi z umowy, w następującym zakresie:

 • wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 9 i 10 wzoru umowy,
 • urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto pozostaje bez zmian,
 • zmiany oznaczenia podmiotów umowy,
 • zmian umowy o charakterze nieistotnym.

 

VI. Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 • Cena – 80%
 • Jakość – 20%

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach oceny otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

          I. Kryterium - cena: waga 80%, wsp. x 0,8

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

                           Cn x 100

Pc (punkty) = ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ x 0,8

                                 Cb                                                            

 

II. Kryterium – jakość: waga 20%, wsp. x 0,2

Jb – liczba pkt badanej oferty

Jmax – liczba pkt oferty najwyżej punktowanej

                          Jb x 100

Pj (punkty) = ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ x 0,2

                              Jmax

przy czym punkty za jakość przyznawane będą w/g wypełnionej przez Wykonawcę tabeli jakości głównych urządzeń/materiałów stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ, oraz dołączonej dokumentacji potwierdzającej przyjęte kryteria oceny, zgodnie z poniższą punktacją:

 • Produkcja w systemie jakości - na podstawie dołączonego certyfikatu: tak=5pkt, nie=0pkt
 • Gwarancje: 5lat=0pkt, powyżej 5 lat do 6 lat=2pkt, powyżej 6 lat=5pkt,
 • Serwis - dostępność serwisu: do 24 h=5pkt, powyżej 24 h do 48 h=2pkt, powyżej 48 h=0pkt.
 • Stabilność napięcia wyjściowego (agregat prądotwórczy): powyżej ±10%=0pkt, ±10% lub mniej do ±5%=3pkt, ±5% lub mniej=5pkt
 • Czas pracy agregatu prądotwórczego na jednym zbiorniku: do 12 h=0pkt, 12 h lub więcej do 24 h=4pkt, 24 h lub więcej=4 pkt
 • Zastosowanie tynku hydrofilowego - 10pkt
 • Centrale wentylacyjne - moc akustyczna do otoczenia: powyżej 55dB=0 pkt, 55 dB lub mniej do 50dB=3pkt, 50 dB lub mniej=5pkt
 • Stolarka okienna PCV i aluminiowa - współczynnik przenikania W/m2K: 1,3 lub więcej=0pkt, poniżej 1,3 do 1,2=1 pkt, poniżej 1,2 do 1,1=2 pkt, poniżej 1,1 do 1,0=3 pkt, poniżej 1,0=5 pkt
 • Stolarka drzwiowa PCV i aluminiowa - Współczynnik przenikania W/m2K: 1,7 lub więcej=0 pkt, poniżej 1,7 do 1,6=1 pkt, poniżej 1,6 do 1,5=2 pkt, poniżej 1,5 do 1,4=3 pkt, poniżej 1,4=5 pkt
 • Wykładzina PCV - grupa ścieralności wg EN 660-2: grupa P=2pkt (≤2,0mm3), grupa T=5pkt

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

VII. Zamawiający (beneficjent)

1. Nazwa: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

2. Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 1

3. Telefon/Fax: 32 2932313, 32 2908107

4. NIP: 644-24-83-524

5. REGON: 273512458

6. KRS: 0000056797

7. Tytuł projektu: Utworzenia centrum usług społecznych pn.: ”Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”

8. Numer projektu: WND-RPSL.10.02.01-24-0478/15-002

 

VIII. Załączniki

 • Załącznik nr 00 – SIWZ

Załączniki do SIWZ:

 • Załącznik nr 01 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 02 – Tabela elementów rozliczeniowych
 • Załącznik nr 03 – Tabela ocena jakości
 • Załącznik nr 04 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 • Załącznik nr 05 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
 • Załącznik nr 06 – Wykaz osób
 • Załącznik nr 07 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 08 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 09 – Wzór umowy
 • Załącznik nr 10 – Projekt budowlany
 • Załącznik nr 11 – STWiORB
 • Załącznik nr 12 – Karta wyjaśnień projektowych do zamówienia II
 • Załącznik nr 13 – Wykaz urządzeń do wyceny
 • Załącznik nr 14 – Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/urządzeń
 • Załącznik nr 15 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych.                                                             

Poniżej znajdują się w/w załączniki do pobrania.

 

Załącznik nr 00 (poprawiono dnia 21.10.2016r.)

Załącznik nr 01 (poprawiono dnia 28.10.2016r.)

Załącznik nr 02

Załącznik nr 03

Załącznik nr 04

Załącznik nr 05

Załącznik nr 06

Załącznik nr 07

Załącznik nr 08

Załącznik nr 09

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15